นายเรือ ๘๔ navy84 การจัดริ้วขบวนงานพระราชทานเพลิงพระศพ ๒๕๕๕
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


การจัดริ้วขบวนงานพระราชทานเพลิงพระศพ ๒๕๕๕

รายงานโดย นายหอมหวน homhaun@hotmail.com

          ตามที่รัฐบาลจะได้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา

สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น รัฐบาลก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายคณะด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติยศและเป็นไปตามโบราณราชประเพณี โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหมฯลฯ เป็นแม่งานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ที่สำคัญในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นแม่งานในการจัดริ้วขบวน กองทัพไทยจึงได้มอบหมายให้กองทัพภาพที่ ๑ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๑ ก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมแบ่งมอบงานไปเตรียมการในเรื่องของการจัดริ้วขบวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนั้เป็นต้นไป ก็จะได้มีการซักซ้อมให้เกิดความ พร้อมเพรียง สวยงาม

          สำหรับการจัดริ้วขบวนที่กองทัพไทยรับผิดชอบนั้น นอกจากจะจัดคนในส่วนของกองทัพแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในริ้วขบวนต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน จะมีหน่วยงานใดบ้าง มีริ้วขบวนอะไรบ้าง เชิญอ่านรายละเอียดได้ครับ

 

เรามีภาพงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ครับ

  

ร่างกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา

สิริโสภาพัณณวดี

  

กำหนดการ วัน เดือน ปี เวลา

หมายกำหนดการ

ริ้วขบวน

๘ เม.ย.๕๕ เวลา ๑๗๓๐

บำเพ็ญพระราชกุศล

 

๙ เม.ย.๕๕ เวลา ๐๗๐๐

-เวลา ๑๖๐๐

-เวลา ๒๒๐๐

-เชิญพระศพออกพระเมรุ

-พระราชทานเพลิงพระศพ

-พระราชทานเพลิงพระศพ(จริง)

-ริ้วขบวน ๑,๒,๓

๑๐ เม.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐

เก็บพระอัฐิ อัญเชิญไปพระที่นั่งดุสิต

-ริ้วที่ ๔

๑๑ เม.ย.๕๕ เวลา ๑๖๓๐

บำเพ็ญพระราชกุศล

 

๑๒ เม.ย.๕๕ เวลา ๑๐๓๐

-บาเพ็ญพระราชกุศล

-อัญเชิญพระโกศพระอัฐขึ้น 

 ประดิษฐานบนพระวิมาน

-บรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธฯ

 

-ริ้วที่ ๕

 

-ริ้วที่ ๖ (ขบวนรถ)

  

การจัดกระบวนพระอิสริยยศ พระศพ พระอัฐิ และพระสรีรางคาร

ริ้วขบวนที่ ๑ เชิญพระศพ โดยพระยานมาศสามลาคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเวชยันตราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เส้นทาง : จากประตูศรีสุนทรถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนสนามไชย (ระยะทาง ๘๑๗ ม. ใช้เวลา ๓๐ นาที)

ริ้วขบวนที่ ๒ เชิญพระศพ โดยพระเวชยันตราชรถ จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุท้องสนามหลวง

เส้นทาง : จากหน้าวัดพระเชตุพนฯถนนสนามไชยถนนราชดำเนินใน -ถนนเส้นกลางสนามหลวง (ระยะทาง ๘๙๐ ม. ใช้เวลา ๑ : ๓๐ ช..)

ริ้วขบวนที่ ๓ เชิญพระศพ โดยพระยานมาศสามลาคาน เวียนพระเมรุโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ๓ รอบ แล้วเชิญพระศพ ประดิษฐานบนพระเมรุ (ระยะทาง ๒๖๐ ม./รอบ ใช้เวลา ๓๐ นาที)

 

ริ้วขบวนที่ ๔ เชิญพระโกศพระอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน และ พระสรีรางคาร โดยพระวอสีวิกากาญจน์ จากพระเมรุ ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

เส้นทาง : จากถนนสายกลางสนามหลวงถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานประตูวิเศษไชยศรีพระบรมมหาราชวัง ( เมื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้ว เชิญพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน ไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระสรีรางคาร โดยพระวอสีวิกากาญจน์ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ) (ระยะทาง ๑๐๗๔ ม.ใช้เวลา ๓๐ นาที)

ริ้วขบวนที่ ๕ เชิญพระโกศพระอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เส้นทาง : พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ( ระยะทาง ๖๓ ม. ใช้เวลา ๑๐ นาที)

ริ้วขบวนที่ ๖ เชิญพระสรีรางคาร จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ

เส้นทาง : จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามประตูวิเศษไชยศรีถนนหน้าพระลานถนนสนามไชยถนนกัลยาณไมตรีถนนอัษฎางค์ถนนราชบพิธวัดราชบพิธฯ (ระยะทาง ๙๖๑ ม. ใช้เวลา ๑๕ นาที)

 

การจัดกำลังและแบ่งมอบความรับผิดชอบ

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบในแต่ละส่วนของตอนการเดินในแต่ละริ้วขบวนให้หน่วยขึ้นตรง โดยแต่ละส่วนจะมีหน่วยระดับกรมเป็นผู้กำกับดูแลจัดนายทหารให้คาแนะนำ และฝึกซ้อมรวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดมีรายละเอียดตามจอภาพซึ่งส่วนราชการหรือโรงเรียนที่จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติสามารถประสานงานกับหน่วยของกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

รายละเอียดของแต่ละริ้ว

.วันพระราชทานเพลิงพระศพ มีด้วยกัน ๓ ริ้วขบวน ดังนี้

ริ้วขบวนที่ ๑ : ยอดผู้เดินในริ้วขบวน ประมาณ ๘๑๓ คน

กลุ่มทหาร ๓ เหล่าทัพ

-ตร.( นายตำรวจขี่ม้านำ ) ๖ นาย

-พธ.ทบ.( ธงสามชาย ) ๒ นาย

-ทบ.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ) ๔๐ นาย

-ทอ.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ ) ๒๐ นาย

-ทร.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ ) ๒๐ นาย

-นตท.( กลองชนะ, สารวัตรกลอง ) ๑๒๔ นาย

-ทร.( แตร, สังข์, สารวัตรแตร ) ๕๔ นาย

-สำนักพระราชวัง ๗ คน

รวม ๒๗๓ นาย

 

เครื่องสูงหน้าพระนำ

-พธ.ทบ. ( กำกับฉัตร, ฉัตร, บังแทรก ) ๑๔ นาย    รวม ๑๔ นาย

เสลี่ยงกลีบบัว

-สำนักพระราชวัง ๓ คน

-กรมศิลปากร( คุมเสลี่ยง ) ๒ คน

-พธ.ทบ.(คนหามเสลี่ยง, บังสูรย์, สัปทนตาด, อินทร์/พรหมเชิญจามร )  ๓๕ นาย

-กระทรวงวัฒนธรรม(คู่เคียง) ๑๖ คน

-รร.วชิราวุธ(มหาดเล็ก) ๔ คน

รวม ๖๐ นาย

เครื่องสูงหลังพระนำ

-พธ.ทบ.(ฉัตร, บังแทรก) ๘ นาย  รวม ๘ นาย

เครื่องสูง หน้า

-พธ.ทบ.(คุมฉัตร, ฉัตร, บังแทรก) ๒๖ นาย

-รร.วชิราวุธ(มหาดเล็ก,กำกับ) ๗ คน

รวม ๓๓ นาย

ตอนผู้อำนวยการขบวน

-รร.วชิราวุธ (ตำรวจหลวง, มหาดเล็กหลวง)  ๔๐ คน

-ตอนผู้อำนวยการขบวน ๗ นาย

รวม ๔๗ นาย

พระยานมาศสามลาคาน

-พล..๒ รอ.( เชิญธงราชวงศ์ฯ) ๓ นาย

-กรมศิลปากร(คุมพระยานมาศฯ) ๔ คน

-ขส.ทบ.(คนหามพระยานมาศ, คุมคนหาม)  ๑๒๑ นาย

-คู่เคียง ปลัด/รองปลัดกระทรวง ๑๖ คน

-รอ.( คู่เคียงนายพลราชองครักษ์) ๑๖ นาย

-พธ.ทบ.( อินทร์, พรหม ) ๑๖ นาย

-รร.วชิราวุธ(มหาดเล็ก) ๔ คน

-สำนักพระราชวัง ๗ คน

รวม ๑๙๓ นาย

 

เครื่องสูง หลัง

-นปอ. (ฉัตร, บังแทรก, ชุมสาย) ๒๐ นาย

-รร.วชิราวุธ ๕ คน

-พระประยูรญาติ ๑๕ คน

-พราหมณ์ ๔ คน

-สำนักพระราชวัง ๔ คน

รวม ๔๘ นาย

ในส่วนของข้าราชบริพาร

-ข้าหลวง, มหาดเล็ก วังรื่นฤดี ๗๗ คน

-ข้าราชสำนัก ๖๐ คน

ริ้วขบวนที่ ๒ : ยอดผู้เดินในริ้วกระบวน ประมาณ ๓,๕๕๓ คน

ขบวนทหารนำ

-.๑ รอ. ๑๖๖ นาย

-.๑๑ รอ. ๑๖๖ นาย

-รร.จปร. ๑๖๖ นาย

-รร.นร. ๑๖๖ นาย

-รร.นอ. ๑๖๖ นาย

รวม ๘๓๐ นาย

กลุ่มทหาร ๓ เหล่าทัพ

-ตร.( นายตำรวจขี่ม้านา ) ๖ นาย

-พธ.ทบ.( ธงสามชาย ) ๒ นาย

-ทบ.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ) ๑๓๘ นาย

-ทอ.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ ) ๗๐ นาย

-ทร.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ ) ๖๘ นาย

-นตท.( กลองชนะ, สารวัตรกลอง ) ๒๐๔ นาย

-ทร.( แตร, สังข์, สารวัตรแตร ) ๕๔ นาย

-สำนักพระราชวัง ๗ คน

รวม ๕๔๙ นาย

เครื่องสูงหน้าพระนำ

-พธ.ทบ. ( กำกับฉัตร, ฉัตร, บังแทรก ) ๑๔ นาย  รวม ๑๔ นาย

 

ราชรถพระนำ

-กรมศิลปากร( คุมราชรถ ) ๒ คน

-สพ.ทบ.( กำกับคนฉุดชัก, บังคับราชรถ, คนฉุดชัก ) ๗๘ นาย

-พธ.ทบ.( บังสูรย์, สัปทนตาด, อินทร์, พรหม )  ๑๘ นาย

-รร.วชิราวุธ ( มหาดเล็ก ) ๔ คน

-คู่เคียงกระทรวงวัฒนธรรม ๑๖ คน

-สำนักพระราชวัง ๓ คน

รวม ๑๒๑ นาย

เครื่องสูงหลังพระนำ

-พธ.ทบ.(ฉัตร, บังแทรก) ๘ นาย  รวม ๘ นาย

เครื่องสูงทองแผ่นลวด หน้า

-พธ.ทบ.(คุมฉัตร, ฉัตร, บังแทรก) ๒๖ นาย

-รร.วชิราวุธ(มหาดเล็ก,กำกับ) ๗ คน

รวม ๓๓ นาย

ตอนผู้อำนวยการขบวน

-รร.วชิราวุธ (ตำรวจหลวง, มหาดเล็กหลวง) ๔๐ คน

-ตอนผู้อำนวยการขบวน ๗ นาย

รวม ๔๗ นาย

พระเวชยันตรารถ

-พล..๒ รอ.( เชิญธงราชวงศ์ฯ) ๓ นาย

-กรมศิลปากร(คุมราชรถฯ) ๔ คน

-สพ.ทบ. ( กำกับฉุดชัก, บังคับราชรถ, คนฉุดชัก ) ๒๒๐ นาย

-คู่เคียง ปลัด/รองปลัดกระทรวง ๑๖ คน

-รอ.( คู่เคียงนายพลราชองครักษ์) ๑๖ นาย

-พธ.ทบ.( อินทร์, พรหม ) ๓๒ นาย

-รร.วชิราวุธ(มหาดเล็ก) ๔ คน

-สำนักพระราชวัง ๗ คน

รวม ๓๐๘ นาย

 

เครื่องสูงทองแผ่ลวด หลัง

-นปอ. (ฉัตร, บังแทรก, ชุมสาย) ๒๐ นาย

-รร.วชิราวุธ( มหาดเล็ก ) ๕ คน

-พระประยูรญาติ ๑๕ คน

-พราหมณ์ ๔ คน

-สำนักพระราชวัง ๔ คน

รวม ๔๘ นาย

ในส่วนของข้าราชบริพารและองค์กรต่างๆ

-ข้าหลวง, มหาดเล็ก วังรื่นฤดี ๖๕ คน

-ข้าราชสำนัก ๖๐ คน

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘๐ คน

-มหาวิทยาลัยศิลปากร ๘๐ คน

-รร.ราชินี ๘๐ คน

-วชิราวุธวิทยาลัย ๘๐ คน

-กลุ่ม รร. ในพระอุปถัมภ์ ๘๐ คน

-รร.อาชีวะในพระอุปถัมภ์ ๘๐ คน

-ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องเป็นพิเศษ ๘๐ คน

-กองลูกเสือ-เนตรนารี ๘๐ คน

รวม ๗๖๕ คน

ขบวนทหารตาม

-. ๑ รอ. ๑๖๖ นาย

-.๑ รอ. ๑๖๖ นาย

-.พัน.๑ รอ. ๑๖๖ นาย

-พล.นย. ๑๖๖ นาย

-อย. ๑๖๖ นาย

รวม ๘๓๐ นาย

ริ้วขบวนที่ ๓ : ยอดผู้เดินในริ้วขบวน ประมาณ ๕๓๐ คน

เสลี่ยงกลีบบัว

-พธ.ทบ.( ธงสามชาย ) ๒ นาย

-กรมศิลปากร ( คุมเสลี่ยง ) ๒ คน

-พธ.ทบ.(คุมคนหาม, คนหาม ) ๑๗ นาย

-พธ.ทบ.(บังสูรย์, สัปทนตาด, อินทร์, พรหม) ๑๘ นาย

-คู่เคียงกระทรวงวัฒนธรรม ๑๖ คน

-สำนักพระราชวัง ๖ คน

รวม ๖๑ นาย

 

เครื่องสูงทองแผ่ลวด หน้า

-พธ.ทบ.(คุมฉัตร, ฉัตร, บังแทรก) ๒๖ นาย

-รร.วชิราวุธ(มหาดเล็ก,กำกับ) ๗ คน

รวม ๓๓ นาย

ตอนผู้อำนวยการขบวน

-รร.วชิราวุธ (ตำรวจ/มหาดเล็กหลวง) ๔๐ คน

-ตอนผู้อำนวยการขบวน ๗ นาย

รวม ๔๗ นาย

พระยานมาศสามลาคาน

-กรมศิลปากร(คุมพระยานมาศฯ) ๔ คน

-ขส.ทบ.(คนหาม, คุมคนหาม) ๑๒๑ นาย

-คู่เคียง ปลัด/รองปลัดกระทรวง ๒๒ คน

-รอ.( คู่เคียงนายพลราชองครักษ์) ๑๖ นาย

-พธ.ทบ.( อินทร์, พรหม ) ๑๖ นาย

-สำนักพระราชวัง ๗ คน

รวม ๑๘๖ นาย

เครื่องสูงทองแผ่ลวด หลัง

-นปอ. (ฉัตร, บังแทรก, ชุมสาย) ๒๐ นาย

-รร.วชิราวุธ ( มหาดเล็ก ) ๕ คน

-พระประยูรญาติ ๑๕ คน

-พราหมณ์ ๔ คน

-สำนักพระราชวัง ๔ คน

รวม ๔๘ นาย

ในส่วนของข้าราชบริพาร

-ข้าหลวง, มหาดเล็ก วังรื่นฤดี ๙๕ คน

-ข้าราชสำนัก ๖๐ คน

. วันเก็บพระอัฐิ มี ๑ ริ้วขบวน ดังนี้

ริ้วขบวนที่ ๔ : ยอดผู้เดินในริ้วขบวน ประมาณ ๙๘๙ คน

กลุ่มทหาร ๓ เหล่าทัพ

-ตร.( นายตำรวจขี่ม้านา ) ๖ นาย

-พธ.ทบ.( ธงสามชาย ) ๒ นาย

-ทบ.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ) ๑๓๘ นาย

-ทอ.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ ) ๗๐ นาย

-ทร.( คู่แห่นายทหารชุดเต็มยศ ) ๖๘ นาย

-นตท.( กลองชนะ, สารวัตรกลอง ) ๒๐๔ นาย

 

-ทร.( แตร, สังข์, สารวัตรแตร ) ๕๔ นาย

-สำนักพระราชวัง ๗ คน

รวม ๕๔๙ นาย

เครื่องสูง หน้า

-พธ.ทบ. ( คุมฉัตร, ถือฉัตร, บังแทรก ) ๑๔ นาย

-รร.วชิราวุธ ( มหาดเล็ก, กำกับ ) ๗ คน

-สำนักพระราชวัง ( กำกับเครื่องสูง ) ๑ คน

รวม ๒๒ นาย

ตอนผู้อำนวยการขบวน

-รร.วชิราวุธ (ตำรวจ/มหาดเล็กหลวง) ๔๐ นาย

-ตอนผู้อำนวยการขบวน ๗ นาย

รวม ๔๗ นาย

พระที่นั่งราเชนทรยาน

-กรมศิลปากร(คุมพระที่นั่งฯ) ๔ คน

-ขส.ทบ.(คนหาม, คุมคนหาม) ๕๗ นาย

-คู่เคียง ปลัด/รองปลัดกระทรวง ๑๖ คน

-รอ.( คู่เคียงนายพลราชองครักษ์) ๑๖ นาย

-พธ.ทบ.( กำกับ, อินทร์, พรหม ) ๑๘ นาย

-สำนักพระราชวัง ๖ คน

รวม ๑๒๓ นาย

พระวอสีวิกากาญจน์

-ขส.ทบ.( คุมคนหาม, คนหาม ) ๑๗ นาย

-รร.วชิราวุธ ( ตำรวจหลวง ) ๔ นาย

-คู่เคียงพระวอสีวิกากาญจน์ ๑๖ คน

-พธ.ทบ.( อินทร์, พรหม ) ๑๖ นาย

-สำนักพระราชวัง ๕ คน

รวม ๕๘ นาย

เครื่องสูง หลัง

-นปอ. (ฉัตร, บังแทรก, ชุมสาย) ๑๓ นาย

-รร.วชิราวุธ ( มหาดเล็ก ) ๕ คน

-พระประยูรญาติ ๑๕ คน

-สำนักพระราชวัง ๒ คน

รวม ๓๕ นาย

 

ในส่วนของข้าราชบริพาร

-ข้าหลวง, มหาดเล็ก วังรื่นฤดี ๙๕ คน

-ข้าราชสำนัก ๖๐ คน

 

. วันอันเชิญขึ้นประดิษฐาน บนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หลังบาเพ็ญ พระราชกุศลพระอัฐิ มี ๑ ริ้วขบวน ดังนี้

ริ้วขบวนที่ ๕ : ยอดผู้เดินในริ้วขบวน ประมาณ ๔๙๒ คน

ตำรวจหลวง/มหาดเล็กหลวง

-พธ.ทบ. ( ธงสามชาย ) ๒ นาย

-รร.ตท. ( กลองชนะ, สารวัตรกลอง ) ๔๒ นาย

-ทร. ( แตร, สังข์, สารวัตรแตร ) ๑๙ นาย

-สำนักพระราชวัง ๖ คน

-รร.วชิราวุธ (ตำรวจ/มหาดเล็กหลวง) ๙๕ คน

รวม ๑๖๔ นาย

เครื่องสูงทองแผ่ลวด หน้า

-พธ.ทบ. ( กำกับ, ฉัตร, บังแทรก ) ๑๔ นาย  รวม ๑๔ นาย

ตอนผู้อำนวยการขบวน

-ตอนผู้อำนวยการขบวน ๗ นาย  รวม ๗ นาย

พระที่นั่งราเชนทรยาน

-ขส.ทบ.(คนหาม, คุมคนหาม) ๕๗ นาย

-คู่เคียง ปลัด/รองปลัดกระทรวง ๒๒ คน

-รอ.( คู่เคียงนายพลราชองครักษ์) ๑๖ นาย

-พธ.ทบ.( อินทร์, พรหม ) ๑๖ นาย

-สำนักพระราชวัง ๙ คน

รวม ๑๒๐ นาย

เครื่องสูงทองแผ่ลวด หลัง

-นปอ. (ฉัตร, บังแทรก, ชุมสาย) ๑๓ นาย

-รร.วชิราวุธ ( มหาดเล็ก ) ๒ คน

-พระประยูรญาติ ๑๕ คน

-สำนักพระราชวัง ๒ คน

รวม ๓๒ นาย

 

ในส่วนของข้าราชบริพาร

-ข้าหลวง, มหาดเล็ก วังรื่นฤดี ๙๕ คน

-ข้าราชสำนัก ๖๐ คน

. วันบรรจุพระสรีรางคาร มี ๑ ริ้วขบวน ดังนี้

ริ้วขบวนที่ ๖ : ขบวนม้า จานวน ๗๗ ม้า : นำและตามกระบวน ( พล..๒ รอ. )

 
นานาสาระความรู้จากนายเรือ ๘๔

เทศกาลงานพระกฐินหลวงเริ่มต้นแล้วหลังฤดูกลาลออกพรรษา
ว่าด้วยเรื่อง เรืออังสนา ของกองทัพเรือ
พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล article
พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯประภาสทะเลตะวันออก article
สมุดประวัติ ราชองครักษ์เวร เล่มที่ ๑ article
ปลาตัวเดียวทำอย่างไรจะกินได้นาน
สภาพบ้านเมืองรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา
บันทึกการเดินทาง วทร.๔๐ ดูงานยุโรปตะวันออก (สาย๒ )
ไปดูโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับนายหอมหวน
เทพธิดาในใจฉัน
เชิญสร้างพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตลุยแดนปลาดิบกับนายหอมหวน article
มด...สัตว์ตัวน้อยกระจ้อยร่อย ใครว่าไม่มีอันตราย article
เสรีภาพสื่อ กับความมั่นคงแห่งชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.