นายเรือ ๘๔ navy84 ปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


ปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓

ชื่อ-สกุล

พรรค

สถานะ

ตำแหน่ง(เต็ม)

น.อ.ทรงศักดิ์   จุมปามัญ นว. ตำแหน่งนอก ทร. ใน กห. นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
น.อ.เฉลิมชัย   สวนแก้ว นว. ประจำการ ผู้บังคับการเรือหลวงบางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
น.อ.ภานุมาศ   ธนะพานิช นว. ประจำการ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และ รรก. ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
น.อ.คงศักย์   นนท์ลือชา นว. ประจำการ หัวหน้ากองสนับสนุน ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
น.อ.เฉลิม   สุพิศ นว. ประจำการ หัวหน้ากองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.สุรนันท์   ฤทธิ์ขำ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.วิโรจน์   แสงกำพลี กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกการโรงงาน กองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.ไกรวัลย์   แก้วเวียงเดช กล. ประจำการ รองผู้อำนวยการกอง กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
น.อ.สุทัศน์   กิจบำรุงรัตน์ กล. ประจำการ รองผู้อำนวยการกอง กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
น.อ.สุรพงษ์   สุวรรณโชติ กล. เสียชีวิต  
น.อ.ดรณ์   ทิพนันท์ นว. ประจำการ ประจำกองเรือยุทธการ
น.อ.กฤดากร   หอมสุวรรณ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
น.อ.วิชาญ   วันทนียกุล นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการส่งกำลังและบริการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
น.อ.ธาดาวุธ   ทัดพิทักษ์กุล นว. ประจำการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.รัฐศักดิ์   รักชื่น นว. ประจำการ ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ
น.อ.สุรสิทธิ์   แสนคราม นว. ประจำการ เสนาธิการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
น.อ.ธีรเกียรติ   ทองอร่าม นว. ประจำการ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และ รรก. นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
น.อ.วสันต์   ไตรจิต นว. ประจำการ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.ณฐพัฒน์   ซื่อมงคล นว. ประจำการ ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
น.อ.อนุรัตน์   ศิริวงศ์ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ
น.อ.อัษฎา   เชื่อมสุข นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารเรือ
น.อ.ธนภัทร   ทัศนา นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ กรมพลาธิการทหารเรือ
น.อ.วีรุดม   ม่วงจีน นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ
น.อ.จารึก   สว่างแจ้ง กล. ประจำการ หัวหน้านายช่าง โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ กองโรงงานเครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.อดุลย์   มิ่งรักษา กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกทดสอบวัสดุ กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และ รรก. หัวหน้าแผนกแผน กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.ยุทธนา   ดวงจันทร์ กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.วีรมนต์   นิลแก้ง กล. ประจำการ หัวหน้านายช่าง โรงงานเรือเหล็ก กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.วุฒิชัย   ทองแสงจันทร์ กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกโรงงานไฟฟ้า กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.ดำรงศักดิ์   ธงตะทบ กล. ประจำการ หัวหน้านายช่าง โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.กำพล   โชคไทย กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกไฟฟ้า กองควบคุมคุณภาพ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.อรุณ   สนจีน กล. ประจำการ หัวหน้ากอง กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
น.อ.ไพฑูรย์   ชีชะนะ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองแผน กรมยุทธการทหารเรือ
น.อ.อภินันท์   รัชสมบัติ นว. ประจำการ หัวหน้ากองผลิตและบริการข่าวสาร ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ
น.อ.จักรพงษ์   อภิมหาธรรม นย. ประจำการ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.ยุทธนา   สระดี นย. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.จักรพงษ์   อาษานอก นย. ประจำการ ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.อาดุลย์   คลุกกระโทก นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
น.อ.ธงชัย   ถามะพันธ์ นว. ประจำการ หัวหน้ากองการศึกษา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.ไพศาล   วงค์เมฆ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
น.อ.สรวุท   ชวนะ นว. ประจำการ ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
น.อ.รักศักดิ์   ศักดิกร นว. ประจำการ รองผู้บังคับการโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.อโศก   ศรีสวัสดิ์ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.ศุภสิทธิ์   บูรณะโอสถ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑
น.อ.นรินทร์   ขาวเจริญ นว. ประจำการ รองเสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ
น.อ.ถุงเงิน   จงรักชอบ นว. ประจำการ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง เขตนครพนม)
น.อ.เอกสิทธิ์   วุฒิเผ่า นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองพัฒนากำลังรบ กรมยุทธการทหารเรือ
น.อ.สุรนิตย์   ถาวรพานิช นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
น.อ.อนุรักษ์   พรหมงาม นว. ประจำการ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.พิชิต   บรรจงกิจ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
น.อ.ศิรัส   ลิ้มเจริญ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
น.อ.สมริทธ์   งามสวย นว. ประจำการ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และ รรก. ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล
น.อ.ปิยะศักดิ์   นิลนิมิตร นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
น.อ.มารุต   สัสดีพันธ์ นย. ประจำการ ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.บวร   พรมแก้วงาม นว. ตำแหน่งนอก ทร. ใน กห. รองผู้อำนวยการกอง กคฝ. สำนักงานวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
น.อ.ศิลป์สมุจจ์   ปัญจะ นว. ประจำการ ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
น.อ.บรรณวิตร์   เฉลิมทอง นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓
น.อ.ศิริพงศ์   ภมรบุตร นว. ตำแหน่งนอก ทร. ใน กห. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง กผย. วสท. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
น.อ.พิสิฐ   รังษีภาณุรัตน์ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
น.อ.สุรศักดิ์   เฉิดผาด นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.ชลิต   บัวทอง นว. ประจำการ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
น.อ.นันทวุฒิ   น้อยมี นว. ประจำการ หัวหน้ากองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.อนันต์   สงวนสมบัติ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
น.อ.พงษ์มิตร   ณรงค์กูล นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓
น.อ.นพดล   บุญเจริญ นว. ประจำการ ผู้บังคับการเรือหลวงสิมิลัน หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
น.อ.ณรงค์   วงษ์ประเสริฐ นย. ประจำการ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.จักรกฤษณ์   ทรงสุข กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.สมศักดิ์   ขจรบุญ กล. ประจำการ หัวหน้านายช่าง โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.วันชัย   วงค์ทะเล กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกกำกับการซ่อมสร้าง กองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.กู้เกียรติ   มิ่งรัชตะ กล. ประจำการ ประจำกองเรือยุทธการ
น.อ.พิชัย   งามไตรเลิศ กล. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองอาวุธปล่อยนำวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ
น.อ.สมศักดิ์   จันทร์เขียว กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกออกแบบไฟฟ้าระบบอาวุธและบังคับเรือ กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.ธีรพงศ์   ทัศบุตร กล. ประจำการ นายทหารเทคนิค กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
น.อ.ธานิศ   ผู้นำพล กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.กัมปนาท   อุบลโรจน์รัศมี นว. ประจำการ หัวหน้ากองบริการ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ
น.อ.พิสิษฐ์   จตุรัสกรพัฒน์ นว. ประจำการ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
น.อ.ประพันธ์   ศรีสุวิภา นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารเรือ
น.อ.ธนันดร   ตรีรัตนคุณ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการปกครอง กรมกำลังพลทหารเรือ
น.อ.วรพล   จันทมาศ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองกำลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.พิทักษ์   เทพทา นว. ประจำการ เสนาธิการหน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
น.อ.ทวีศักดิ์   ทองนำ นว. ประจำการ รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
น.อ.ทรงฤทธิ์   โพธิ์จินดา นว. ประจำการ รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
น.อ.กฤษดา   จิระไตรพร นว. ประจำการ รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
น.อ.เสนีย์   พวงทวีสุข นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมการขนส่งทหารเรือ
น.อ.มนตรี   จุฬารมย์ นว. ประจำการ ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
น.อ.ธเนตร   อนามธวัช นว. ประจำการ ผู้บังคับกองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.เทพฤทธิ์   ลาภเหลือ นว. ประจำการ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.เชษฐพล   โคตรพงษ์ นว. ประจำการ ประจำกรมพลาธิการทหารเรือ
น.อ.ชวัลวิทย์   ผ่องใส นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
น.อ.สมโภชน์   ทอดสนิท นว. ประจำการ เสนาธิการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
น.อ.สุรศักดิ์   สุวรรณเกษา นว. ประจำการ รองผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
น.อ.วุฒิไกร   หุ่นดี นว. ประจำการ รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
น.อ.พงษ์ศักดิ์   เลาหบุตร นว. ประจำการ หัวหน้ากองอาวุธใต้น้ำ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และ รรก. หัวหน้าแผนก แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
น.อ.พรพจน์   วรศาสตร์ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓
น.อ.วชิร   สีตะจันทร์ นว. ประจำการ ต้นเรือ กองนักเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.ชยากร   พันธ์หล้า นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ.สมภูมิ   ประยูรอนุเทพ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
น.อ.สิทธิชัย   เสถียรทิพย์ นว. ประจำการ ประจำกรมพลาธิการทหารเรือ
น.อ.อำมร   ซื่อตรง นย. ประจำการ ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.โชคชัย   ภูมิวุฒิวงศ์ นย. ประจำการ ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.ขวัญเมือง   ทองช้อย นย. ประจำการ ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.อภิชาต   วงศ์จิตตระการ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
น.อ.สุพจน์   สารภาพ นว. ประจำการ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒
น.อ.พีระพงษ์   ทับแย้ม กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างตัวเรือ กองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.จงกล   หอมจันทร์ นย. ประจำการ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.อ.ชคทิศ   วิบูลย์เจริญ กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกออกแบบผังเรือ กองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.ธงไทย   สุวรรณเสนีย์ กล. ประจำการ นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.พัฒนศักดิ์   พิมดา กล. ประจำการ หัวหน้าแผนกออกแบบ กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.