นายเรือ ๘๔ navy84 ตำแหน่งหน้าที่การงานนายเรือ ๘๔ ปรับปรุงล่าสุด
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


ตำแหน่งหน้าที่การงานนายเรือ ๘๔ ปรับปรุงล่าสุด

ตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อนนายเรือ ๘๔ 

          ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ    เม.ย.๕๑

ยศ  ชื่อ   สกุล   ตำแหน่งปัจจุบัน พื้นที่ ติดต่อ โทร.
น.อ.อุดม  ศรีถวัลย์          นว./34 ราชองค์รักษ์ประจำ  กรุงเทพฯ
น.อ.อาภากร  บุญยิ่ง         นย./34 หน. แผนกวิเทศสัมพันธ์ กยก.สนผ.รอ. กรุงเทพฯ
น.อ.เฉลิมชัย  สวนแก้ว       นว./34 หัวหน้ากองฝึกวิชาการอาวุธ  กองการฝึกกองเรือยุทธการ สัตหีบ
น.อ.ภานุมาศ  ธนะพานิช      นว./34 รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานวิจัยและพัฒนา ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.คงศักย์  นนท์ลือชา       พธ./34 หัวหน้าจัดหา ศูนย์พัสดุ  กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.เฉลิม  สุพิศ            พธ./34 หัวหน้ากองพลาธิการ สถานีการบิน  กองการบินทหารเรือ สัตหีบ
น.อ.สุรนันท์  ฤทธิ์ขำ         พธ./34 ประจำ กรมอิเลกทรอนิกส์ทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.สุรพงษ์  สุวรรณโชติ      กล./34 หัวหน้านายช่าง โรงงานเชื่อมประสาน กองโรงงานเรือเล็ก อาราชนาวีมหิดล อร. สัตหีบ
น.อ.วิโรจน์  แสงกำพลี       กล./34 หัวหน้า ทดลองเรือ กคภ.อจปร.อร. สมุทรปราการ
น.อ.ไกรวัลย์  แก้วเวียงเดช   กล./34 หัวหน้า นายช่าง โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน.อล.ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.สุทัศน์  กิจบำรุงรัตน์      กล./34 ฝทน.กอว.สพ.ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.ดรณ์  ทิพนันท์           นว./34 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กวผ.สวฝ.ยก.ทหาร กรุงเทพฯ
น.อ.กฤดากร  หอมสุวรรณ     นว./34 รองผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองเรือป้องกันฝั่ง สัตหีบ
น.อ.วิชาญ  วันทนียกุล        นว./34 รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.ธาดาวุธ  ทัดพิทักษ์กุล     นว./34 ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ สมุทรปราการ
น.อ.รัฐศักดิ์  รักชื่น          นว./34 รองผู้อำนวยการ กองวิชาการเรือและเดินเรือ  โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
น.อ.สุรสิทธิ์  แสนคราม       นว./34 รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ
น.อ.ธีรเกียรติ  ทองอร่าม     นว./34 ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล กรุงเทพฯ
น.อ.วสันต์  ไตรจิต          นว./34 ฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ สัตหีบ
น.อ.ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล        นว./34 รองเสนาธิการ กองเรือป้องกันฝั่งเขต ๑ กองเรือป้องกันฝั่ง สัตหีบ
น.อ.อนุรัตน์  ศิริวงศ์         นว./34 รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยบ.กร.และ รรก.ฝ่ายเสธประจำ จก.รองเสธ.ทหาร  กรุงเทพฯ
น.อ.อัษฎา  เชื่อมสุข         นว./34 รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมจเรทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.ธนภัทร  ทัศนา          พธ./34 ฝ่ายเสธประจำ.บก.สรส. กรุงเทพฯ
น.อ.วีรุดม  ม่วงจีน          นว./34 ประจำ กพ.ทร.ศึกษาต่อ ป.โท ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
น.อ.จารึก  สว่างแจ้ง        กล./34 หัวหน้านายช่าง โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ กรก.อจปร.อร. สมุทรปราการ
น.อ.อดุลย์  มิ่งรักษา         กล./34 หัวหน้าออกแบบเครื่องประกอบเรือ กอร.กผช.อร.และ รรก.หน.แผน กบ.บก.อร.  กรุงเทพฯ
น.อ.ยุทธนา  ดวงจันทร์       กล./34 ต้นกลแผนกช่างกล ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร. สัตหีบ
น.อ.วีรมนต์  นิลแก้ง         กล./34 หัวหน้าตัวเรือ กคภ.อรม.อร. สัตหีบ
น.อ.วุฒิชัย  ทองแสงจันทร์     กล./34 หัวหน้าสำรวจและตรวจสอบ กผป.อธบ.อร. กรุงเทพฯ
น.อ.ดำรงศักดิ์  ธงตะทบ      กล./34 นายช่างเทคนิค กผช.บก.กร. สัตหีบ
น.อ.กำพล  โชคไทย         กล./34 หัวหน้าโรงงานเรือไม้และบริการ กงน.กรง.ฐท.สส. สัตหีบ
น.อ.อรุณ  สนจีน            กล./34 หัวหน้ากองเครื่องช่วย กรมอิเลกทรอนิกส์ทหารเรือ สมุทรปราการ
น.อ.เกียรติพงศ์  ศรีโสภา     นว./34 นักวิจัยและพัฒนา แผนกวิเคราะห์และพัฒนา กพร.สท.ทหาร กรุงเทพฯ
น.อ.ไพฑูรย์  ชีชะนะ         นว./34 รองผู้อำนวยการกองฝึก กรมยุทธการทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.อภินันท์  รัชสมบัติ        พธ./34 หัวหน้าควบคุม ศพด.อร. กรุงเทพฯ
น.อ.จักรพงษ์  อภิมหาธรรม    นย./34 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน นราธิวาส
น.อ.ยุทธนา  สระดี          นย./34 ประจำ นย.และ รรก.ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย.  สงขลา
น.อ.จักรพงษ์  อาษานอก      นย./34 หน.ชุดเฉพาะกิจ ทพ.นย. จันทบุรี
น.อ.อาดุลย์  คลุกกระโทก     นว./34 นักวิจัยพิเศษ สวพ.ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.ธงชัย  ถามะพันธ์        นว./34 ต้นเรือกองนักเรียน  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สัตหีบ
น.อ.ไพศาล  วงค์เมฆ        นว./34 ผู้บังคับการกองฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สัตหีบ
น.อ.สรวุท  ชวนะ           นว./34 รองผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สัตหีบ
น.อ.รักศักดิ์  ศักดิกร         นว./34 รองผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.อโศก  ศรีสวัสดิ์         นว./34 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ
น.อ.ศุภสิทธิ์  บูรณะโอสถ      นว./34 รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.และ รรก.ฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  กรุงเทพฯ
น.อ.นรินทร์  ขาวเจริญ       นว./34 ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรม สห.ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.ถุงเงิน  จงรักชอบ       นว./34 ประจำ กพ.ทร. ศึกษาต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง
น.อ.เอกสิทธิ์  วุฒิเผ่า        นว./34 รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.สุรนิตย์  ถาวรพานิช      นว./34 รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.และ รรก.ฝ่ายเสนาธิการ ประจำ รองผู้บัญชาการทหารเรือ  กรุงเทพฯ
น.อ.อนุรักษ์  พรหมงาม       นว./34 หัวหน้าท่าเรือทุ่งโปรง ททป.กทส.ฐท.สส. สัตหีบ
น.อ.พิชิต  บรรจงกิจ         นว./34 นายทหารโครงการและงบประมาณ  ฝ่ายอำนวยการ บก.สพ.ทร. สัตหีบ
น.อ.ศิรัส  ลิ้มเจริญ          นว./34 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กบท.สปช.ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.สมริทธ์  งามสวย        นว./34 นายทหารกำลังพล  บก.รร.นร. สมุทรปราการ
น.อ.ปิยะศักดิ์  นิลนิมิตร       นว./34 รอง เสนาธิการ  กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ กรุงเทพฯ
น.อ.ทรงศักดิ์  จุมปามัญ       นว./34 รอง ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.และ รรก.ฝสธ.ฝ่ายเสนาธิการ ผช.เสธ.ทร.ฝยก.  กรุงเทพฯ
น.อ.บวร  พรมแก้วงาม       นว./34 ประจำกรมกำลังพลทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.มารุต  สัสดีพันธ์         นย./34 ประจำ นย.และ รรก.ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรม ร.๑ พล.นย.  สัตหีบ
น.อ.ศิลป์สมุจจ์  ปัญจะ        นว./34 รองเสนาธิการ กองเรือป้องกันฝั่งเขต ๑ กองเรือป้องกันฝั่ง สัตหีบ
น.อ.บรรณวิตร์  เฉลิมทอง     นว./34 รองผู้อำนวยการกองกำลังพล ทัพเรือภาคที่ ๓ ภูเก็ต
น.อ.ศิริพงศ์  ภมรบุตร        นว./34 ช่วยราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
น.อ.พิสิฐ  รังษีภาณุรัตน์       นว./34 ประจำ กพ.ทร.ข่วยราชการ บก.สส. กรุงเทพฯ
น.อ.สุรศักดิ์  เฉิดผาด        นว./34 รองผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๓ ภูเก็ต
น.อ.ชลิต  บัวทอง           นว./34 รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่ ๒   สงขลา
น.อ.นันทวุฒิ  น้อยมี          นว./34 ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑  สอ.รฝ. สัตหีบ
น.อ.อนันต์  สงวนสมบัติ       นว./34 รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.พงษ์มิตร  ณรงค์กูล       นว./34 รองผู้อำนวยการ กองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ ๓ ภูเก็ต
น.อ.นพดล  บุญเจริญ         นว./34 ประจำสำนักวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ กองทัพเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.ณรงค์  วงษ์ประเสริฐ     นย./34 ประจำ นย.และ รรก.หัวหน้ากำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ
น.อ.จักรกฤษณ์  ทรงสุข       กล./34 หัวหน้าออกแบบ กผกช.กรง.ฐท.สส. สัตหีบ
น.อ.สมศักดิ์  ขจรบุญ         กล./34 หน.นายช่าง โรงงานปรับซ่อมเครื่องจักรช่วย กรก.อรม.อร. สัตหีบ
น.อ.วันชัย  วงค์ทะเล        กล./34 หน.นายช่าง โรงงานต่อเรือเหล็ก กรล.อจปร.อร. สมุทรปราการ
น.อ.กู้เกียรติ  มิ่งรัชตะ       กล./34 หก.กองซ่อมเครื่องยนต์ ศซอ.กบร.กร. สัตหีบ
น.อ.พิชัย  งามไตรเลิศ       กล./34 หน.ออกแบบ อล.ทร. กรุงเทพฯ
น.อ.สมศักดิ์  จันทร์เขียว      กล./34 หน.โรงงานไฟฟ้า กงน.อธบ.อร. กรุงเทพฯ
น.อ.สันติ  ทัศบุตร           กล./34 หน.โรงงานไฟฟ้า กงน.กรง.ฐท.สส. สัตหีบ
น.อ.ธานิศ  ผู้นำพล          กล./34 หัวหน้านายช่างโรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๑ กองโรงงาน อล.ทร. สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.กัมปนาท  อุบลโรจน์รัศมี พธ./34 ประจำ ฐท.สส.และ รรก.หน.ควบคุมการจัดหา กคค.ศกล.ฐท.สส.  สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.พิสิษฐ์  จตุรัสกรพัฒน์  นว./34 รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ (เพื่อพลาง) สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.ประพันธ์  ศรีสุวิภา   นว./34 รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารเรือ กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.ธนันดร  ตรีรัตนคุณ   นว./34 รองผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.วรพล  จันทมาศ     นว./34 รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.พิทักษ์  เทพทา      นว./34 หัวหน้ากองงบประมาณ กองการบินทหารเรือ สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.ทวีศักดิ์  ทองนำ     นว./34 หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.ทรงฤทธิ์  โพธิ์จินดา  นว./34 รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กองเรือป้องกันฝั่ง สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.กอบเกียรติ  มีชาญ   กล./34 หัวหน้าวางแผนซ่อมเรือ กผงร.กผช.อร. กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.กฤษดา  จิระไตรพร  นว./34 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำทัพเรือภาคที่ ๓ ภูเก็ต
ว่าที่ น.อ.เสนี  พวงทวีสุข     นว./34 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.มนตรี  จุฬารมย์     นว./34 ฝ่ายเสนาธิการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.ธเนตร  อนามธวัช   นว./34 หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ สัตหีบ
ว่าที่ น.อ.เทพฤทธิ์  ลาภเหลือ  นว./34 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารเรือ กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.เชษฐพล  โคตรพงษ์  พธ./34 หัวหน้ากองพัสดุศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบินทหารเรือ สัตหีบ
น.ท.สิทธิชัย  เสถียรทิพย์      พธ./34 หัหน้าแผนและโครงการ กผค.ศกล.ฐท.สส. สัตหีบ
น.อ.ชวัลวิทย์  ผ่องใส        นว./34 ประจำ กพ.ทร. ศึกษาต่อวิทยาลับการทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง
น.อ.สมโภชน์  ทอดสนิท       นว./34 รองเสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ สัตหีบ
น.อ.สุรศักดิ์  สุวรรณเกษา     นว./34 หัวหน้ากองกำลังพลและธุรการ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรุงเทพฯ
น.อ.วุฒิไกร  หุ่นดี           นว./34 รองผู้บังคับการ โรงเรยนสงครามพิเศษทางเรือ  หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กร. สัตหีบ
น.อ.พงษ์ศักดิ์  เลาหบุตร      นว./34 หัวหน้าโครงการและงบประมาณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ
น.อ.พรพจน์  วรศาสตร์       นว./34 รองผู้อำนวยการกองข่าว ทัพเรือภาคที่ ๓  ภูเก็ต ภูเก็ต
น.อ.วชิร  สีตะจันทร์         นว./34 หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน  สรส. กรุงเทพฯ
น.อ.อำมร  ซื่อตรง          นย./34 หน.ชุดเฉพาะกิจ ทพ.นย. จันทบุรี
 น.ท.โชคชัย  ภูมิวุฒิวงศ์       นย./34 ประจำ นย. สัตหีบ
น.อ.บุญรัตน์  กิตติโชติพาณิชย์   นว./34 ประจำสำนักวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ กองทัพเรือ กรุงเทพฯ
ว่าที่ น.อ.ชยากร  พันธ์หล้า        นว./34 ประจำกองเอกสารวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ สรส. กรุงเทพฯ
น.ท.ขวัญเมือง  ทองช้อย      นย./34 ประจำ นย. สัตหีบ
น.อ.สมภูมิ  ประยูรอนุเทพ     นว./34 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรุงเทพฯ
น.ท.พีระพงษ์  ทับแย้ม        กล./34 นายช่าง แผนกแผนงาน กผป.อจปร.อร. สมุทรปราการ
น.ท.อภิรัตน์  กลิ่นกุหลาบ      กล./32 หน.นายช่าง โรงงานทดสอบเครื่อง กรก.อจปร.อร. สมุทรปราการ
น.ท.อนุชิต  พีระธำรงค์กุล     นว./35 ประจำ ฐท.สข. สงขลา
น.ท.สุรเชษฎ์  บัวสุวรรณชัย    นว./32 นายทหารเครื่องคำนวณ  แผนกกรรมวิธีข้อมูล กจล.ศยร.สรส.

กรุงเทพฯ

             Copyright © 2010 All Rights Reserved.