นายเรือ ๘๔ navy84 นายเรือ84
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


คณะกรรมการรุ่น2548-2550

                                                    

                                                            

เพื่อให้การดำเนินการในการบริหารรุ่น นายเรือ ๘๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการรุ่น นายเรือ ๘๔   

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

             ๑.๑  น.อ.อุดม                           ศรีถวัลย์                               กรรมการที่ปรึกษา

             ๑.๒ น.อ.สรวุฒิ                       ชวนะ                                     กรรมการที่ปรึกษา

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

         ๒.๑ น.ท.เชษฐพล                  โคตรพงษ์                             ประธานรุ่น

         ๒.๒ น.อ.เฉลิมชัย                   สวนแก้ว                               รองประธานรุ่น

         ๒.๓ น.อ.วิชาญ                       วันทนียกุลเฉลิมชัย                รองประธานรุ่น

         ๒.๔ น.อ.สมศักดิ์                    จันทร์เขียว                            รองประธานรุ่น

         ๒.๕ น.อ.จักรพงษ์                  อาษานอก                              รองประธานรุ่น

         ๒.๖ น.อ.ไพศาล                     วงเมฆ                                    เลขานุการ

         ๒.๒ น.อ.ทรงศักดิ์                   จุมปามัน                               ผู้ช่วยเลขานุการ

         ๒.๘ น.อ.รัฐศักดิ์                     รักชื่น                                     เหรัญญิก

         ๒.๙ น.อ.เฉลิม                         สุพิศ                                       ผู้ช่วยเหรัญญิก

         ๒.๑๐ น.ท.สมภูมิ                    ประยูรอนุเทพ                        กรรมการฝ่ายกิจกรรมและบันเทิง

         ๒.๑๑ น.อ.สุรสิทธิ์               แสนคราม                                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมและบันเทิง

         ๒.๑๒ น.ท.ทวีศักดิ์                   ทองนำ                                กรรมการฝ่ายกิจกรรมและบันเทิง

๒.๑๓ น.ท.กอบเกียรติ           มีชาญ                                     กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

๒.๑๔ น.อ.ธนภัทร                 ทัศนา                                     กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

๒.๑๕ น.อ.คงศักดิ์                  นนท์ลือชา                            กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

๒.๑๖ น.ท.ธงไทย                   สุวรรณเสนีย์                         กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

๒.๑๗ น.อ.ศิริพงษ์                 ภมรบุตร                                กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

๒.๒ น.อ.นรินทร์                   ขาวเจริญ                               กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

๒.๑๙ น.อ.สุรนันท์           ฤทธิ์ขำ                                         กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

๒.๒๐ น.อ.วสันต์               ไตรจิต                          กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

 ๒.๒๑ น.อ.ดรณ์                ทิพนันท์                        กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

 ๒.๒๒ น.ท.ทรงฤทธิ์      โพธิ์จินดา                         กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้

                                 สั่ง       วันที่    ๒๒    กุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕๔๙

                                                       น.ท.เชษฐพล     โคตรพงษ์
                                 ประธานนายเรือ รุ่น ๘๔

                                                                      ประวัติประธานรุ่นนายเรือ2548-

                                                                         

                                                       ประวัติประธานรุ่นนายเรือ2548-

ยศ-ชื่อ-สกุล นาวาโท เชษฐพล โคตรพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน รอง หน.กองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และรักษาราชการ หัวหน้าแผนกรับมอบและส่งมอบยุทโธปกรณ์ กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานภาพ สมรส

ชื่อคู่สมรส นางมลิวัลย์ โคตรพงษ์

บุตร-ธิดา ชาย ๒ คน

- ด.ช.ชนิษฐ์พล โคตรพงษ์

- ด.ช.มาร์ช โคตรพงษ์

ประวัติการศึกษา

ก่อนรับราชการ - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ในประเทศ

 •  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 27
 • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 84
 • โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 62

ประวัติการทำงาน

 • นายทหารพลาธิการ เรือหลวงสีชัง กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ
 • ประจำกอง กองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ กรมพลาธิการทหารเรือ ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารติดต่อ JUSTMAG THAI
 • ผช.นายทหารจัดหาประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/วอชิงตัน ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารควบคุมการขนส่ง สป.FMS
 • หน.แผนกรับมอบ กองพัสดุทหารต่างประเทศ กรมพลาธิการทหารเรือ
 • หน.แผนกจัดการและตรวจสอบ กองแผนและโครงการศูนย์ส่งกำลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • หน.แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • หน.แผนกพลาธิการ กองบริการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เบอร์โทรศัพท์ โทร.066-4830

                    โทร. 0-3843-1359

 

คณะกรรมการอื่น ๆ รออีกนิดนะครับ

 

                                                                                       
                                                           คำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2549 ของประธานรุ่นนายเรือ 84

                                                                                     น.ท.เชษฐพล โคตรพงษ์


เนื่องในศุภวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2549 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในนามตัวแทนของเพื่อนๆ นายเรือ 84 และครอบครัว ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จงได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนๆ นายเรือ 84 และครอบครัวทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนา และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นกำลังหลักที่สำคัญแก่กองทัพเรือตลอดไป......Copyright © 2010 All Rights Reserved.