นายเรือ ๘๔ navy84 นายเรือ84
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


คณะกรรมการรุ่น 2546-2548

คณะกรรมการบริหารรุ่น ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๖--๒๕๔๘


เพื่อให้การบริหารรุ่นนายเรือ ๘๔ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการนายเรือ ๘๔ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ
๑.๑. น.ท. สรวุฒิ ชวนะ ประธานรุ่น
๑.๒. น.อ. เฉลิมชัย สวนแก้ว รองประธานรุ่น ฝ่ายบริหาร
๑.๓. น.อ. อุดม ศรีถวัลย์ รองประธานรุ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
๑.๔. น.ท. วสันต์ ไตรจิตร รองประธานรุ่น ฝ่ายประสานงานต่างเหล่าทัพ
๑.๕ น.ท. พิชัย งามไตรเลิศ รองประธานรุ่น ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ
๑.๖ น.ท. ดรณ์ ทิพนันท์ เลขานุการรุ่น
๑.๗. น.ท. สมโภชน์ ทอดสนิท ผช.เลขานุการรุ่น
๑.๘ น.ท. ไพศาล วงษ์เมฆ ผช.เลขานุการรุ่น
๑.๙ น.ท. ดำรงศักดิ์ ธงตะทบ ผช.เลขานุการรุ่น
๑.๑๐ น.ท. พงษ์ศักดิ์ เลาหบุตร ผช. เลขานุการรุ่น
๑.๑๑ น.ท. รัฐศักดิ์ รักชื่น เหรัญญิกรุ่น
๑.๑๒ น.ท. นรินทร์ ขาวเจริญ ผช. เหรัญญิกรุ่น
๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
๒.๑ น.อ. ภานุมาศ ธนะพานิช ประธาน
๒.๒ น.ท. อโศก ศรีสวัสดิ์ รองประธาน
๒.๓ น.ท. สุพจน์ สารภาพ เลขานุการ
๒.๔ น.ท. ชาตรี กลิ่นเทศ กรรมการ
๒.๕ น.ท. จักรพงษ์ อาษานอก กรรมการ
๒.๖ น.ท. กอบเกียรติ มีชาญ กรรมการ
๒.๗ น.ท. พงษ์มิตร ณรงค์กูล กรรมการ
๒.๘ น.ท. อนันต์ สงวนสมบัติ กรรมการ
๒.๙ น.ท. วุฒิไกร หุ่นดี กรรมการ
๒.๑๐ น.ท. ชลิต บัวทอง กรรมการ
๒.๑๑ น.ท. ธงชัย ถามะพันธ์ กรรมการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสังคมบันเทิง
๓.๑ น.ท. วิชาญ วันทนีย์กุล ประธาน
๓.๒ น.ท. สุรสิทธิ์ แสนคราม รองประธาน
๓.๓ น.ท. สมภูมิ ประยูรอนุเทพ เลขานุการ
๓.๔ น.ท. ศิรัส ลิ้มเจริญ กรรมการ
๓.๕ น.ท. ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร กรรมการ
๓.๖ น.ท. อัษฎา เชื่อมสุข กรรมการ
๓.๗ น.ท. สุทัศน์ กิจบำรุงรัตน์ กรรมการ
๓.๘ น.ท. พีระพงษ์ ทับแย้ม กรรมการ
๓.๙ น.ท. ชยากร พันธ์หล้า กรรมการ
๓.๑๐ น.ท. เสนีย์ พวงทวีสุข กรรมการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
๔.๑ น.ท. สุรนิตย์ ถาวรพานิช ประธาน
๔.๒ น.ท. ทรงฤทธิ์ โพธิ์จินดา รองประธาน
๔.๓ น.ท. ธงไทย สุวรรณเสนีย์ เลขานุการ
๔.๔ น.ท. จักรพงษ์ อภิมหาธรรม กรรมการ
๔.๕ ร.ท. พรศักดิ์ สนธนพิพัฒน์ กรรมการ
๔.๖ ร.ท. สมศักดิ์ แพรกทอง กรรมการ
๔.๗ น.ท. กฤษดา จิระไตรพร กรรมการ
๔.๘ ร.ท. สินธุชัย สง่างาม กรรมการ
๔.๙ พ.ต.ท. อิทธิพล นาคคำ กรรมการ
๔.๑๐ น.ท. อนุชิต พีระธำรงค์กุล กรรมการ
๔.๑๑ น.ท. นพดล บุญเจริญ กรรมการ
๔.๑๒ น.อ. เฉลิม สุพิศ กรรมการ
๔.๑๓ น.ท. ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ กรรมการ
๔.๑๔ น.ท. ขวัญเมือง ทองช้อย กรรมการ
๔.๑๕ น.ท. สุรศักดิ์ สุวรรณเกษา กรรมการ
๔.๑๖ น.ท. อนุรักษ์ พรมงาม กรรมการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
๕.๑ น.ท. เชษฐพงษ์ โคตรพงษ์ ประธาน
๕.๒ น.ท. ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองประธาน
๕.๓ น.ท. ทวีศักดิ์ ทองนำ เลขานุการ
๕.๔ น.ท. ธเนตร อนามธวัช กรรมการ
๕.๕ น.ท. กองเหรียญ ตอสกุล กรรมการ
๕.๖ น.ท. มารุต สัสดีพันธ์ กรรมการ
๕.๗ น.ท. ธนภัทร ทัศนา กรรมการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายระเบียบรุ่น และสวัสดิการ
๖.๑ น.ท. ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ประธาน
๖.๒ น.ท. พิสิฐ รังสีภาณุรัตน์ รองประธาน
๖.๓ น.ท. อนุรัตน์ ศิริวงษ์ เลขานุการ
๖.๔ น.ท. สุรเชษฐ บัวสุวรรณชัย กรรมการ
๖.๕ น.ท. นันทวุฒิ น้อยมี กรรมการ
๖.๖ น.ท. วชิร สีตะจันท์ กรรมการ
๖.๗ น.ท. พิทักษ์ เทพทา กรรมการ
๖.๘ น.ท. อภิรัตน์ กลิ่นกุหลาบ กรรมการ
๖.๙ น.ท. บรรณวิทย์ เฉลิมทอง กรรมการ
๖.๑๐ น.ท. ประพันธ์ ศรีสุวิภา กรรมการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายติดต่อและประสานงานรุ่นต่างเหล่าทัพ
๗.๑ น.ท. วีรุดม ม่วงจีน ประธาน
๗.๒ น.ท. ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ รองประธาน
๗.๓ น.ท. ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เลขานุการ
๗.๔ น.ท. วรพล จันทมาศ กรรมการ
๗.๕ น.ท. สมฤทธิ์ งามสวย กรรมการ
๗.๖ น.อ. อาภากร บุญยิ่ง กรรมการ
๗.๗ น.ท. พิชิต บรรจงกิจ กรรมการ
๗.๘ น.ท. ชลอ ผ่องใส กรรมการ
๗.๙ น.ท. ชคทิศ วิบูลย์เจริญ กรรมการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๔๖ เป็นต้นไป
น.ท. สรวุฒิ ชวนะ
ประธานนายเรือรุ่น ๘๔


*****ประธานรุ่น นายเรือ84 2546-2548 **** 
ชื่อ น.ท.สรวุฒิ ชวนะ
เกิด 29 มิ.ย.2511 ที่จังหวัด จันทบุรี
กิจกรรมใน รร.นร.
- นักเรียนนายภาค 5
- ประธานชมรมยิงปืน รร.นร. (ชั้น ๕)
ตำแหน่งที่ผ่านมา
- ต้นหนเรือหลวงหนองสาหร่าย                     2534 - 2535
- นายทหารการอาวุธเรือหลวงหนองสาหร่าย  2536 - 2537
- นายทหารปราบเรือดำน้ำเรือหลวงนเรศวร   2537 - 2540
- ผู้บังคับการเรือ ต.98                                  2540 - 2541
- นายทหารยุทธการ เรือหลวงนเรศวร           2541 - 2542
- นายธงรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ        2542 - 2543
- นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ               2543 - 2544
- นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                  2544 – 2545
- ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๑ กรม สอ. ๑ สอ.รฝ. 2546- 2548                                                                                                                                                                                                     

- ผู้บังคับการกองการฝึกพลทหาร ศฝ.สอ.รฝ. 

- ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 2 ศสร.สอ.รฝ.

- รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ


สถานภาพ สมรสกับ คุณ มัณทิยา ชวนะ มีบุตร 2 คน ชื่อ เอิร์ธ,อิงค์
คติประจำใจ จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด ด้วยความจริงใจ
ข้อความจากใจ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งมาทำหน้าที่รองประธาน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนเพื่อน ๆ และครอบครัวในทุก ๆ เรื่องเท่าที่จะทำได้ หากเพื่อนมีคำแนะนำ หรือต้องการให้เราช่วยเหลือ อย่ารอช้าที่จะติดต่อเข้ามา เรายินดี เต็มใจ และจริงใจครับ.
ซึ่ง คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันจะหมดหน้าที่ไปเมื่อประธานจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.