นายเรือ ๘๔ navy84 นายเรือ84
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletพลเรือตรี
bulletนาวาเอกพิเศษ (ใหม่ )
bulletนาวาเอกใหม่
bulletพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
bulletเรื่องเล่าในอดีต
dot
dot
bulletคณะกรรมการรุ่น2558-ปัจจุบัน
bulletคณะกรรมการรุ่น2556-2558
bulletคณะกรรมการรุ่น2550-2556
bulletคณะกรรมการรุ่น2548-2550
bulletคณะกรรมการรุ่น 2546-2548
bulletคณะกรรมการรุ่น2544-2546
bulletคณะกรรมการรุ่น 2534-2544
dot
dot
bulletเตรียมทหาร27
bulletจปร.38
bulletเรืออากาศ34
bulletนรต.43
dot
dot
bulletรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ
dot
dot
bulletWebboard
bulletลงนามเยี่ยม
bulletชมสมุดเยี่ยม
bulletสมัครสมาชิกสมทบ
bulletถาม-ตอบ รร.ตท
bulletกระดานโพสต์ภาพ นายเรือ๘๔
dot
dot
bulletส่งข้อความเข้ามือถือ
bulletฐานวิทยานิพนธ์
bulletข้อมูลทางทหาร
bulletมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
bulletกระทรวงต่างๆ
bulletภาพเพื่อนนายเรือ ๘๔ ล่าสุด
bulletปรับปรุงตำแหน่งนายเรือ ๘๔ ใน ๑ ต.ค.๕๓Web Images Videos News Shopping Directory Answers Blogs


คณะกรรมการรุ่น2544-2546

คณะกรรมการบริหารรุ่นพ.ศ.๒๕๔๔--๒๕๔๖ประธานคณะกรรมการรุ่น
ชื่อ น.ท.อุดม ศรีหอม (ยศ และ นามสกุลสมัยนั้น)
เกิด 29 มิ.ย.2509
ที่จังหวัด หนองบัวลำภู
กิจกรรมใน รร.นร.
- สวนสนาม
- หน.ลงทัณฑ์
- ประธานชมรมยิงปืน รร.นร. (ชั้น ๔ ทำการแทน)
ตำแหน่งที่ผ่านมา
-นสส.รล.ลิ่วลม กปด.กร. , 2534 - 2535
-ผช.นายภาค กราบ กรม นนร.รอ.รร.นร. , 2535 - 2538
-ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์, 2538 - ปัจจุบัน
สถานภาพ สมรสกับ คุณ ไอริน ธรรมวานิช 13 มี.ค.43 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีพร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานพรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 30 มี.ค.43

คติประจำใจ ชีวิตยังอยู่ ความหวังยังมี
จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม และจะนำพารุ่นให้เป็นที่รู้จักของสารธาณชนทั่วไป และจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นายเรือ84 ตลอดจน เตรียมทหาร 27 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในทางที่ดีกับการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รองประธานรุ่น
ชื่อ น.ท.สรวุฒิ ชวนะ
เกิด 29 มิ.ย.2511 ที่จังหวัด จันทบุรี
กิจกรรมใน รร.นร.
- นักเรียนนายภาค 5
- ประธานชมรมยิงปืน รร.นร. (ชั้น ๕)
ตำแหน่งที่ผ่านมา
- ตห.ร.ล.หนองสาหร่าย , 2534 - 2535
- นกว.ร.ล.หนองสาหร่าย , 2536 - 2537
- นปด.ร.ล.นเรศวร , 2537 - 2540
- ผบ.เรือ ต.98 , 2540 - 2541
- นยก.ร.ล.นเรศวร , 2541 - 2542
- นายธง รอง ผบ.กร., 2542 - 2543
- นายธง ผช.ผบ.ทร., 2543 - 2544
- นายธง รอง ผบ.ทร., 2544 – ปัจจุบัน
สถานภาพ สมรสกับ คุณ มัณทิยา ชวนะ มีบุตร 1 คน ชื่อ ด.ช.ปภพ ชวนะ
คติประจำใจ จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด ด้วยความจริงใจ
ข้อความจากใจ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกตั้งมาทำหน้าที่รองประธาน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนเพื่อน ๆ และครอบครัวในทุก ๆ เรื่องเท่าที่จะทำได้ หากเพื่อนมีคำแนะนำ หรือต้องการให้เราช่วยเหลือ อย่ารอช้าที่จะติดต่อเข้ามา เรายินดี เต็มใจ และจริงใจครับ.เลขาธิการรุ่น
ชื่อ น.ท.ธงชัย ถามะพันธ์
เกิด 22 มิ.ย.2510 ที่จังหวัด อำนาจเจริญ
กิจกรรมใน รร.นร.
- สวนสนาม
- พายเรือพยุหยาตราทางชลมารค
- นายตอน 4
ตำแหน่งที่ผ่านมา
- นสส.ร.ล.สีชัง กยพ.กร. , 2534
- นกว.ร.ล.สีชัง กยพ.กร. , 2535
- ตร.ร.ล.กูด กยพ.กร. , 2536
- ผู้ควบคุมเรือ ต.216 กตอ.กร. , 2537
- นกว.ร.ล.ตาปี กฟก.1 กร., 2538
- ประจำแผนกการศึกษาต่างประเทศ กศษ กพ.ทร., 2540
- ตร.ร.ล.สิมิลัน , 2544
สถานภาพ โสด
ข้อความจากใจ ก่อนอื่นกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากประธานรุ่นให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการรุ่น ซึ่งผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด โดยจะสนองตอบตามนโยบายของท่านประธานรุ่น และความต้องการของรุ่นเป็นสำคัญ สำหรับแนวความคิดในการปฏิบัติหน้าที่กระผมยึดถือหลักการดังนี้
1. ให้พวกเรานายเรือรุ่น 84 รวมเป็นหนึ่งเดียว
2. บริหารงานแบบ MBO เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “เพื่อรุ่นนายเรือ 84 ของพวกเรา”
3. ให้ความสำคัญกับเพื่อน ๆ เท่ากันทุกคน กิจกรรมทุกอย่างจะต้องดำเนินการเพื่อส่วนรวมของรุ่นเป็นหลัก มิใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทุกบาทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรุ่นเป็นสำคัญ
4. ให้เพื่อนรับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเรา
5. ให้สมาชิกในรุ่นเป็นที่พึ่งพา ช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเหรัญญิกรุ่น
น.ท. รัฐศักดิ์ รักชื่น
วันเกิด 20-Jun-11
ภรรยา คุณชินสุดา รักชื่น
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการศึการในประเทศ กพ.ทร.
ที่อยู่ 140/62 ซ.พหลโยธิน 52 เขตบางเขน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-1771-8525,0-2973-8644


1.คณะอนุกรรมการประสานงานและประชาสัมพันธ์
1.1 น.ท.ชาตรี กลิ่นเทศ ประธานฯ
1.2 น.ท.ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร รองฯ
1.3 น.ท.สมชาย หอมสุวรรณ
1.4 น.ท.สมโภชน์ ทอดสนิท กรรมการ
1.5 น.ท.สุรนันท์ ฤทธิ์ขำ
1.6 น.ท.เฉลิม สุพิศ “
1.7 น.ท.สุรศักดิ์ สุวรรณเกศา
1.8 น.ท.จักรกฤษ ทรงสุข “
1.9 น.ท.จงกล หอมจันทร์
1.10 น.ท.สมชาติ เคียงจตุรัส “
1.11 น.ท.วิโรจน์ แสงกำพลี
1.12 พ.ต.ต.สนธยา เพชรพลอยดี “
1.13 น.ท.นภดล จินตกานนท์
1.14 ร.ท.สินธุชัย สง่างาม “
1.15 น.ท.พีระพงษ์ ทับแย้ม
1.16 น.ท.ทรงศักดิ์ จุมปามัญ “
1.17 น.ท.นพ.พัลลภ สุกรนณ์ “

2.คณะอนุกรรมการทะเบียนรุ่น
2.1 น.ท.อาดุลย์ คลุกกระโทก ประธานฯ
2.2 น.ท.ชยากร พันธ์หล้า รองฯ
2.3 น.ท.พิสิฐ รังษีภานุรัตน์
2.4 น.ท.ไพศาล วงศ์เมฆ กรรมการ
2.5 น.ท.อนุรัตน์ ศิริวงศ์
2.6 น.ท.สมศักดิ์ ขจรบุญ “
2.7 น.ท.อรุณ สนจีน
2.8 น.ท.สุทัศน์ กิจบำรุงรัตน์ “
2.9 น.ท.ยุทธนา สระดี
2.10 น.ท.ธนภัทร ทัศนา "
2.11 น.ท.บรรณวิชญ์ เฉลิมทอง
2.12 พ.ต.ต.ธวัช สิทธิกิจโยธิน “

3.คณะอนุกรรมการประสานงานและติดต่อเหล่าทัพอื่น
3.1 น.ท.ธาดาวุธ ทัดพิทักกุล ประธานฯ
3.2 น.ท.อนันท์ สงวนสมบัติ รองฯ 3.3 น.ท.ภานุมาศ ชนะพานิช
3.4 น.ท.ศิริพงศ์ ภมรบุตร กรรมการ
3.5 น.ท.วสัน ไตรจิต กรรมการ

4.คณะอนุกรรมการการเงิน
4.1 น.ท.ไพฑูรย์ ชีชะนะ ประธานฯ
4.2 น.ท.ดรณ์ ทิพนันท์ รองฯ
4.3 น.ท.อโศก ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
4.4 น.ท.ชลิต บัวทอง กรรมการ

5.คณะอนุกรรมการกีฬา
5.1 น.ท.สุรนันท์ ฤทธิ์ขำ ประธานฯ
5.2 น.ท.สมศักดิ์ จันทร์เขียว รองฯ
5.3 น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนำ
5.4 น.ท.ทรงฤทธิ์ โพธิ์จินดา กรรมการ
5.5 น.ท.มารุต สัสดีพันธ์
5.6 น.ท.ไกรวัลย์ แก้วเวียงเดช “
5.7 น.ท.สุรพงษ์ สุวรรนโชติ
5.8 น.ท.สุรศักดิ์ เฉิดผาด “
5.9 น.ท.สมบัติ บุญเกิดพานิชย์
5.10 น.ท.สันติ ทัศบุตร “
5.11 น.ท.อนันต์ สีพรม
5.12 น.ท.ณรงค์ วงค์ประเสริฐ “
5.13 น.ท.มนตรี จุฬารมย์ “

6.คณะอนุกรรมการบันเทิง
6.1 น.ท.สุรสิทธิ์ แสนคราม ประธานฯ
6.2 น.ท.สิริพันธ์ ซื่อมงคล รองฯ
6.3 น.ท.กองเหรียญ ตอสกุล
6.4 น.ท.อดุลย์ มิ่งรักษา กรรมการ
6.5 น.ท.นภดล บุญเจริญ
6.6 น.ท.พัฒนศักดิ์ พิมดา “
6.7 น.ท.วีรมนต์ นิลแก้ง
6.8 น.ท.อัครพล ขันตี “
6.9 น.ท.สุพจน์ สารภาพ
6.10 น.ท.พิชัย งามไตรเลิศ “
6.10น.ท.จักรพงษ์ อาษานอก
6.12 น.ท.ยุทธนา ดวงจันทร์ กรรมการ

7.คณะอนุกรรมการสารสนเทศและวารสาร
7.1 น.ท.ถุงเงิน จงรักชอบ ประธานฯ
7.2 น.ท.สมภูมิ ประยูรอนุเทพ รองฯ
7.3 น.ท.ชลอ ผ่องใส
7.4 น.ท.บุญรัตน์ กิตติโชติพานิชย์ กรรมการ
7.5 น.ท.อภิรัตน์ กลิ่นกุหลาบ
7.6 น.ท.ศิรัส ลิ้มเจริญ “
7.7 น.ท.บวร พรมแก้วงาม
7.8 น.ท.ขวัญเมือง ทองช้อย “
7.9 น.ท.สัมฤทธิ์ ศิริบรรจง
7.10 น.ท.สุรเชษฐ์ บัวสุวรรณชัย “
7.11น.ท.พงษ์มิตร ณรงค์กุล
7.12 น.ท.กอบเกียรติ มีชาญ “

8.คณะอนุกรรมการระเบียบการและสวัสดิการสังคม
8.1 น.ท.เฉลิมชัย สวนแก้ว ประธานฯ
8.2 น.ท.อัษฎา เชื่อมสุข รองประธาน
8.3 น.ท.ศุภสิทธ์ บูรณะโอสถ กรรมการ
8.4 น.ท.คงศักดิ์ นนท์ลือชา
8.5 น.ท.นรินทร์ ขาวเจริญ “
8.6 น.ท.วชิร สีตะจันทร์
8.7 น.ท.พิทักษ์ เทพพา “
8.8 น.ท.วันชัย วงค์ทะเล
8.9 น.ท.วุฒิไกร หุ่นดี “
8.10 น.ท.วุฒิชัย ทองแสงจันทร์
8.11 น.ท.ดำรงศักดิ์ ธงตะทบ “
8.12 น.ท.นันทวุฒิ น้อยมี
8.13 น.ท.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม “
8.14 น.ท.อำมร ซื่อตรง “
8.15 น.ท.เสนี พวงทวีสุข "

9.คณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษ
9.1 น.ท.วิชาญ วันทนียกุล ประธานฯ
9.2 น.ท.ธีระเกียรติ ทองอร่าม รองฯ
9.3 น.ท.ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ
9.4 น.ท.ธานิศ ผู้นำผล กรรมการ
9.5 น.ท.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ
9.6 น.ท.วีรุดม ม่วงจีน “
9.7 น.ท.ธงไทย สุวรรณเสนีย์
9.8 น.ท.ชคทิศ วิบูลย์เจริญ “
9.9 น.ท.พงษ์ศักดิ์ เลาหบุตร
9.10 น.ท.รักศักดิ์ ศักดิกร “
9.11น.ท.รังสรรค์ สมบัติพิบูลย์
9.12 น.ท.เพชร จรจวบโชค “
9.13น.ท.โชคชัย ภูมิวุฒิวงศ์ “

10.คณะอนุกรรมการหารายได้และของที่ระลึก
10.1 น.ท.พิชิต บรรจงกิจ ประธานฯ
10.2 น.ท.สุรนิตย์ ถาวรพานิช รองฯ
10.3 น.ท.เอกสิทธ์ วุฒิเผ่า
10.4 น.ท.อนุชิต พีระธำรงค์กุล กรรมการ
10.5 ร.อ.วีระชัย โกสาแสง
10.6 น.ท.สมริท งามสวย “
10.7 น.ท.อภิชาต วงศ์จิตตระการ
10.8 น.ท.กู้เกียรติ มิ่งรัชตะ “
10.9 น.ท.สิทธิชัย เสถียรทิพย์
10.10น.ท.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา “
10.11 น.ท.อาภากร บุญยิ่ง
10.12พ.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ “
10.13 พ.ต.ต.โกศล แก่นแก้ว
10.14ร.ต.อ.เฉลิมพล พิกุล “
10.15 พ.ต.ต.วีระศักดิ์ แย้มแสง
10.16พ.ต.ต.วีระพันธ์ จิตบุญธรรม “
10.17ร.ท.พรศักดิ์ สนธนพิพัฒน์
10.18ร.อ.สรวุฒิ พุ่มแก้ว “
10.19ร.ท.นิธิ แจ้งสนิท
10.20ร.ท.สมศักดิ์ แพรกทอง “
10.21ร.อ.วิทยา สาสกุล
10.22ร.ท.วัชรินทร์ อังศุวัฒนา “
10.23ร.ท.ปรัชญา ทองอินทร์
10.24ร.อ.โรม กูบโคกกรวด “
10.25ร.อ.พิศาล สาลี่
10.26ร.อ.ภานุ ยอดดำเนิน “
10.27ร.อ.วิสูตร โตสุข
10.28ร.ท.นครินทร์ ทวีสมบูรณ์ “
10.29ร.ท.วิเชียร ปิ่นสุข
10.29ร.อ.สุธี บ้านเกาะ “

11.คณะอนุกรรมการจัดเลี้ยง
11.1 น.ท.อนุรักษ์ พรหมงาม ประธานฯ
11.2 น.ท.เชษฐพล โคตรพงษ์ รองฯ
11.3 น.ท.จารึก สว่างแจ้ง
11.4 น.ท.วรพล จันทรมาศ กรรมการ
11.5 น.ท.ประพันธ์ ศรีสุวิภา
11.6 น.ท.กำพล โชคชัย “
11.7 น.ท.พรพจน์ วรศาสตร์
11.8 น.ท.เอกชัย สุวรรณโณ “
11.9 น.ท.กฤษดา จิระไตรพร
11.10 น.ท.ธเนตร อนามธวัช “
11.11น.ท.อภินันท์ รัชสมบัติ
11.12 น.ท.กัมปนาท อุบลโรจน์รัศมี “

------------------------------------------------Copyright © 2010 All Rights Reserved.